Wednesday, June 09, 2010

Közbeszerzési ajánlattételi felhívás: Az Állami Számvevőszék részére a korrupciós kockázatok feltérképezését támogató elektronikus adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjelenítő rendszer fejlesztése

Állami Számvevőszék egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (14972/2010)
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Postai cím: Apáczai Csere János utca 10.
Város/Község: Budapest,
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: 1.2.1. Elvi-fejlesztési Osztály, Projektiroda
Telefon: (06 1) 235-4070
E-mail: integritasprojekt@asz.hu
Fax: (06 1) 235-4085
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
xGazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a
közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az Állami Számvevőszék részére a korrupciós kockázatok feltérképezését
támogató elektronikus
adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjelenítő rendszer fejlesztése
(ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. számú
projekt)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a
kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei)
tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama
alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és
gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés az Állami Számvevőszék részére korrupciós
kockázatok feltérképezését támogató
elektronikus adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjelenítő rendszer
fejlesztésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak: 72230000-6
72210000-0
72211000-7
72322000-8
72265000-0
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes
információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az Állami Számvevőszék részére a Dokumentáció mellékletét képező
Műszaki leírásban részletezett
korrupciós kockázatok feltérképezését támogató 1 db elektronikus
adatfelvevő, -feldolgozó és térképi
megjelenítő rendszer - nyílt forráskódú és/vagy szellemi
tulajdonjoggal védett szoftver alapon végzett
- fejlesztése, telepítése, beüzemelése, a rendszer használat oktatása,
az üzembe helyezést követően
felhasználói támogatás nyújtása.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló
ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/07/30 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/10/15 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: mértéke naponta 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés nettó ellenértékének 7%-a.
ajánlatkérő a vállalkozó 30 napi
késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
Jóteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.
Jótállási idő hossza 18 hónap.
A biztosítékok a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon nyújthatóak.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem folyósít. A részszámlázást ajánlatkérő
lehetővé teszi. A részszámlák/végszámla
benyújtására a ténylegesen elvégzett és igazolt teljesítés
függvényében van lehetőség.
A részszámlák ütemezését és az azokhoz kapcsolódó mérföldköveket a
dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza részletesen.
A (rész/vég)számlát ajánlattevő az igazolt (rész/vég)teljesítést
követő 5. munkanapig köteles benyújtani.
A vállalkozási díj utólag, a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti 60
napos határidővel átutalással kerül
kiegyenlítésre.
A számlák/részszámlák kifizetésénél az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/A.§
rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozói esetében
alkalmazni kell.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
(adott esetben) nem Ha igen, a
különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásból kizárásra kerül
- az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet,
ha a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a 61. § (1)
bekezdésben a) - c) pontjaiban vagy a 62. §
(1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő, az alvállalkozó, ha a Kbt. 61. § (1) bekezdésben d)
- e) pontjában foglalt kizáró okok
hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
- az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdés a) - e)
pontjainak a hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül a 63. § (2)-(3) bekezdés,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint 61. § (1)
bekezdésének a) - e) pontja hatálya alá, ha
ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlatot benyújtónak és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállakozónak.
1) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjától számítva
60 napnál nem régebbi, az összes számlavezető pénzintézetétől
származó, valamennyi pénzforgalmi
bankszámlájára irányuló nyilatkozatot egyszerű másolatban az alábbi tartalommal:
a) Mióta vezeti a bankszámlát (év, hónap, nap)
b) A nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben számláján volt-e - 30
napot meghaladó - sorban állás.
2) A Kbt. 66.§ (1) bek. b) pontja alapján az utolsó 3 üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
éves beszámolóját (mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet,
amennyiben jogszabály kötelezővé
teszi könyvvizsgálói jelentés meglétét, azt is, illetve egyéni
vállalkozó esetén 2007 - 2009. évi adóbevallás)
egyszerű másolati példányban.
3) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlatot benyújtónak és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának egyaránt be kell
nyújtania a nyilatkozatát a 2007-2009
évek teljes nettó forgalmáról Kbt. 66.§ (1) c.) pont.
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot
is be kell nyújtania. Ebben az esetben kötelező azt is igazolni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt is
rendelkezésre állnak. A Kbt. 65. § (3) bekezdés
szerinti erőforrás szervezet esetében a Kbt. 4. § 3/E. pont
rendelkezéseit is alkalmazni kell.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (4)
bekezdése alapján a jelen pont
szerinti alkalmassági követelményeknek megfelelhetnek úgy is, hogy más
szervezet(ek) erőforrásaira
támaszkodnak. Az ajánlattevő eben az esetben köteles igazolni azt is,
hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás
az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyútjásával törétnik. Ezt a
nyilatkozatot az ajánlattevőnek az ajánlat részeként kell benyújtania
egyszerű másolati példányban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
1) a nyilatkozat kiálíltását megelőző 1 évben bármely pézforgalmi
számláján előfordult - 30 napot
meghaladó - sorban állás.
2) a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerint az
utolsó 3 lezárt üzleti évben egynél
több alkalommal a mérleg szerinti eredménye negatív (Egyéni vállalkozó
esetén, ha a 2007 - 2009. évi
adóbevallás szerint a vállalkozási tevékenysége egynél több alkalommal
veszteséges - (adófizetési
kötelezettséget nem eredményezett).
3) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajálatot benyújtó tag és a
közbeszerzés értékének 105-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), ha együttes éves
teljes forgalma (nettó árbevétele)
2007-2009. években átlagosan nem érte el a nettó 30 millió Ft-ot
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdés
szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők.
Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó az ajánlattételi felhívás jelen
pontjának az 1. és 2. pontja szerinti pénzügyi, gazdasági alkalmasság
feltételeit önállóan, külön-külön
kötelesek igazolni, a 3. pont szerinti pénzügyi, gazdasági
alkalmassági feltételt együttesen is igazolhatják.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlatot benyújtónak és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell az alábbiakat:
1) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 68. § (1)-(2)
bekezdések szerint igazolt módon a
2007-2009. évekre vonatkozóan, legalább egy db, minimum nettó 10 mFt
értékű térinformatikai rendszer
fejlesztés, legalább egy db, minimum nettó 10 mFt értékű
térinformatikai rendszer fejlesztés, legalább
egy db, minimum nettó 16 mFt értékű adatfeldolgozás, és legalább egy
db, minimum nettó 4 mFt értékű
portálfejlesztés ismertetése.
Ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a
referenciaként benyújtott megoldás az ajánlattétel napján már legalább
6 hónapja, a rendelkezésre állási
időben folyamatosan működő szolgáltatás. Amennyiben ajánlattevő egy
szerződés keretében teljesített
valamennyi területet érintő referenciát, ajánlatkérő ezt az egyetlen
referenciát is elfogadja. Ebben az esetben
a referencia minimális értéke nettó 30 mFt. Az egyes részterületek
referenciaként benyújtott teljesítésén
belüli arányát ajánlatkérő a következőképpen határozza meg:
térinformatikai rendszer fejlesztés legalább
34%, adatfeldolgozás: legalább 53%, portálfejlesztés legalább 13%.
2.) A megvalósításba bevonni tervezett szakemberek végzettségét,
képesítéseit, egyéb szaktudását,
idegen nyelv tudását igazoló okirat egszerű másolata, szakmai
önéletrajza, valamint a szakemberek
közreműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatait. (Kbt. 67.§ (3) bek. d) pont)
3.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítási
tanúsítványról készített egyszerű
másolat
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a 65.§ (3) bekezdés
szerinti szervezet erőforrásai is
igénybe vehetők.
A Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezetnek a
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot
is be kell nyújtania.
Ebben az esetben kötelező azt is igazolni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások a
szerződés teljesítésének időtartama alatt is rendelkezésre állnak. A
kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrás
szervezet esetében a kbt. 4. § 3/E. pont rendelkezéseit is alkalmazni kell
A műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit ajánlattevő és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozója együttesen is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlatot benyújtó és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen a 2007 -
2009. évekre vonatkozóan összesen
nem rendelkeznek legalább egy db, minimum nettó 10 mFt értékű
térinformatikai rendszer fejlesztésére,
legalább egy db, minimum nettó 16 mFt értékű adatfeldolgozásra, és
legalább egy db, minimum nettó 4 mFt
értékű portálfejlesztésre vonatkozó, befejezett átadás-átvétellel
lezárt jelenleg is - legalább 6 hónapja már -
működő, egyedi felhasználói szoftver referenciával, amely
referenciaként benyújtott megoldás az ajánlattétel
napján már legalább 6 hónapja működik, a rendelkezésre állási időben
folyamatosan, a Kbt. 68. § (1)-(2)
bekezdések szerint igazoltan.
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő ha ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen nem rendelkeznek
legalább 5 fő felsőfokú végzettségű
programozó, programtervező, informatikus, vagy térinformatikus
végzettségű szakemberrel, akiknek
egyenként 3 év szakmai gyakorlata van
Részleteiben:
- legalább 1 fő, informatikai területen szerzett egyetemi vagy
főiskolai végzettségű, magyar
nyelven anyanyelvi szinten kommunikáló és legalább 2 év
projektvezetési tapasztalattal rendelkező
projektmenedzserrel, aki projektvezetőként részt vett több,
végrehajtott szoftverfejlesztésben, illetve -
bevezetésben;
- legalább 1 fő, informatikai területen szerzett egyetemi vagy
főiskolai végzettségű, legalább 3 éves tervezői
gyakorlattal rendelkező rendszer tervezővel, aki legalább 2 db olyan
informatikai rendszer rendszertervét
készítette el, ami nyílt szabványokra épült, és legalább 4 különböző
gyártó szoftverterméket integrálta;
- legalább 1 fő, informatikai területen szerzett egyetemi vagy
főiskolai végzettségű, adatmodellezésben,
adatbázisok megtervezésében, és adminisztrálásában, xml (Extensible
Markup Language, Kiterjeszthető
Leíró Nyelv) használatára alapozott rendszerek közötti adatcserében
legalább 3 éves gyakorlattal
rendelkező szakemberrel, aki részt vett legalább 2 db, az ajánlatában
meghatározott adatbáziskezelő
technológián alapuló projektben;
- legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai végzettségű,
portálfejlesztési gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
aki részt vett legalább 2 db, az ajánlatában meghatározott portál
technológián alapuló projektben;
- legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai végzettségű, webes
térinformatikai szabványokra alapuló
rendszerfejlesztői gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki részt
vett legalább 2 db végrehajtott
térinformatikai projektben.
3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen nem rendelkeznek a
Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontjában
meghatározottak alapján informatikai rendszerek fejlesztésére és
bevezetésére vonatkozó ISO9001:2000
vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási
rendszer tanúsítványával vagy a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó
különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez)
van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ASZ/2010/001/KBT
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000,- Ft + ÁFA.
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Dokumetnáció árát ajánlatkérő 1052 Budapest Apáczai Csere János utca
10. földszint 16. szoba alatti
házpénztárában, hétfőn, szerdán és pénteken 9.00-13.00 óra között
személyesen kell befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve
részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli
eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Az I.1. pont szerinti címen
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívottak.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy
program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási
alapot:
„Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási
kultúra terjesztése”
ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. sz. projekt
elektronikus adatfelvevő, -feldolgozó és térképi megjelenítő rendszer
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.07.09. 10.00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.07.30.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által
előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető az ajánlati határidő lejártáig munkanapokon
9.00-10.00 óra között, a következő
címen: Állami Számvevőszék 1.2.1. Elvi-fejlesztési Osztály,
Projektiroda 1052 Budapest, Apáczai Csere
János utca 10. IV. emelet 424. szoba. Ajánlatkérő a dokumentációt a
bodanszkyn@asz.hu e-mail címre
küldött dokumentáció kérés esetén e-mail-ben is megküldi a
dokumentációt megkérőnek. (Eltérés esetén
a papír alapon rendlekezésre bocsátott dokumentáció tartalma az
irányadó) A dokumentáció átvételének
feltétele az ajánlattevő képviseletére, illetve a nevében való
eljárásra való jogosultságnak az ajánlattevő
képviselője felé történő igazolása és a dokumentáció árának
befizetésének igazolása. A dokumentáció papír
alapú változatának postai úton való megküldési igénye esetén
ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint jár el.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának
bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának
bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1)
pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. A hiánypótlás a Kbt. 83. § rendelkezései alapján történik.
2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5)
bekezdéseiben valamint a dokumentációban
foglaltak az irányadók. Helyszíni bejárásra nem kerül sor.
3. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás I.1.) pontjábn
megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott, vagy futárral megküldött ajánlatokat
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat nem bontható kötésben
kell benyújtani. Az ajánlatokat a
megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 4 példányban (1
eredeti, „eredeti” megjelöléssel, 3
másolat) magyar nyelven kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni:
a) a következő címet: Állami Számvevőszék, 1.2.1 Elvi-fejlesztési
Osztály, Projektiroda, 1052 Budapest,
Apáczai Csere János utca 10.
b) az ajánlat tárgyát, az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban
bejegyzett nevét és székhelyét;
c) a borítékon/csomagon fel kell tüntetni az ajánlattételi határidőt,
továbbá azt, hogy „Ajánlattételi határidő
előtt nem bontható fel!”.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányok eredeti,példányát:
- aláírási címpéldány, az ajánlatot, vagy annak bármely részét aláíró
(vagy arra meghatalmazást adó),
jogosultsággal rendelkező személytől, (Az ajánlattevő, közös ajánlatot
benyújtók és a 10%-nál nagyobb
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás
- Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése alapján az eljárás
nyertesével vagy, az eljárás nyertesének
visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének,
valamint a 61. § (1) bekezdésének
hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen
kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok
értékelése során [81. § (4) bekezdés] a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést, ha
azt az eredmény kihirdetésekor megjelölte.
6. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi
idő szerint értendő.
7. Az ajánlattétel során a referenciák és forgalom esetében a
különböző devizák forintra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás KÉ-ben való
megjelenésének napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamkat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát
a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára „Az MNB hivatalos
devizalapján nem szereplő,
egyéb árfolyamok” elnevezésű dokumentumbn szereplő árfolyamok az
irányadóak. ( http://www.mnb.hu/
engine.aspx?page=mnbhu nemkovertibilis)
8. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt magyar nyelvű fordításban is kötelező becsatolni.
(Nem magyar nyelvű irat és magyar
nyelvű fordítás együtt!) Ajánlatkérő a fordítást nem kéri a 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles
fordításban benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a
fordítást vizsgálja.
10. Az ajánlatokat - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen
kell aláírni. Az ajánlatokat az
oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és folyamatos
oldalszámozással kell ellátni. Ajánlatkérő a
Dokumentációban határozza meg az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat.
11. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
12. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának részéről az ajánlathoz a cégjegyzésre jogosult
személy aláírási címpéldányának
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és -
amennyiben szükséges - az általuk adott
meghatalmazás eredeti példányát (melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását is) szükséges
benyújtania. Ezenk ívül a következő dokumentumokat szükséges az
ajánlathoz benyújtani:
- Az ajánlattevő ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nem régebbi egyszerű vagy közjegyző
által hitelesített cégkivonatát, folyamatban lévő változásbejegyzés
esetén a kérelemnek a cégbíróság által
érkezteett egyszerű vagy közjegyző által hitelesített példányát.
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
cégkivonatában nem szerepel a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységi kör.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.
71.§ (1) bekezdésének a) - c) pontjára
vonatkozóan.
- Az ajánlatnak tartamaznia kell az ajánlattevő Kbt. 71.§ (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatát.
13. Ajánlattevő és a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója az ajánlat
elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt
ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti
meg, kivéve a dokumentáció ellenértéke Kbt.-ben rögzített
visszatérítésének eseteit.
14. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlat iratai - az aláírási
címpéldány, illetve meghatalmazás
kivételével - egyszerű másolatban is benyújthatók.
15. Ajánlatkérő a nemzeti elbánást a Magyar Köztársaságnak és az
Európai Közösségnek a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről 8001/2007.
(MK 102.) KüM-IRM együttes
tájékoztatónak megfelelően nyújtja. Ajánlatkérő ennek megfelelően a
beépítésre megajánlott anyagok
tekintetében is alkalmazza a nemzeti elbánás követelményét
16. A végszámla befogadásának feltétele végszámlát megelőzően
benyújtandó jótállást biztosító
mellékkötelezettséget igazoló dokumentum hiánytalan átadása.
17. A szerződéskötés feltétele a meghiúsulási és jóteljesítési kötbér
meglétét igazoló dokumentum
benyújtása a Kbt. 99. § (3) bekezdésében, illetve az ajánlattételi
felhívás V.3.2) pontjában foglaltaknak
megfelelő időpontban.
18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4)
bekezdésekben foglaltakra.
19. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell
benyújtania, melynek összege: 600.000,
Ft.
A biztosíték nyújtásának feltételei: a biztosíték az ajálattevő
választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérő által ajánlatkérő
10032000-01483257-00000000 számú bankszámlájára
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerődés alapján kiálltott - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától
számított min. 60 napig érvényesnek kell lennie bankgarancia és
biztosításiesetén, míg átutalás esetén csak
ezt az időszakot követően utalja vissza ajánlatkérő. Ajánlatkérő a
biztosítékként átutalt összeg után kamatot
nem fizet.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/03 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási
pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően
több példány használandó)
----------------------

Tuesday, June 01, 2010

A 2010. évi K+F és Innovációs Forrástérkép

A dokumentum (melynek tartalma alább tekinthető át) a címsorra kattintva tölthető le.
1. A forrástérkép tartalma 5
2. A kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai prioritások 5
3. A kutatás-fejlesztést és innovációt támogató
programok rövid bemutatása 7
4. Speciális programok bemutatása 10
4.1. Pólus program 10
4.2 Új Magyarország Kockázati Tôke Program 13
5. A hazai és az európai uniós forrásokból
társfi nanszírozott támogatási programok 14
5.1. Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységének ösztönzése 14
5.2. Nemzetközileg versenyképes tudományos
és innovációs kapacitások kialakítása 18
5.3. Tudásalapú társadalom fejlesztése 20
5.4. Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatok erôsítése 24
5.5. Regionális kutatás-fejlesztési és innovációs
programok bemutatása 35
6. Forráskezelô szervezetek 39